1.Innledning

Takk for at du velger Bitway.no (omtales i det følgende som «Bitway», «vi», «oss», «nettsiden», «nettstedet» eller lignende). Ved å benytte nettsiden og våre tjenester, bekrefter du at du er myndig og har akseptert og vil innrette deg etter disse vilkår og betingelser.

Vi anbefaler deg å gjennomgå vilkårene nøye før du benytter deg av våre tjenester. Bitway.no er et nettsted og en tjeneste som tilrettelegger for kjøp og salg av Bitcoin og annen Digital Valuta. Tjenestene er ment for selskaper og privatpersoner («Investoren», «dere», «du» eller lignende) som ønsker å investere i Digital Valuta. Vi forutsetter at Investoren innehar eller selv skaffer seg tilstrekkelig kunnskap om Digital Valuta til å treffe begrunnede investeringsbeslutninger og selv vurderer risikoen knyttet til investeringer i og handel med Digital Valuta.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår.

2. Vi tilbyr følgende tjenester

Tjenestene og nettstedet kan brukes av alle som ønsker det. Vår forretningsmodell og våre tjenester består av å legge til rette for handel med Bitcoins og andre digitale valuta godkjent for handel hos oss etter vårt diskresjonær (heretter omtalt med samlebetegnelsen «Digital Valuta»).

Tjenesten som drives av Bitway.no tillater brukerne å handle Digital Valuta og dermed kunne veksle verdien av Digital Valuta i valuta. Tjenesten tillater også registrerte brukere av tjenesten å overføre Digital Valuta til andre medlemmer eller andre brukere av Digital Valuta, samt bringe med seg Digital Valuta inn og ut av vår plattform. Bitway.no, dets aksjonærer eller deres ansatte står fritt til å benytte tjenestene eller andre tjenester for omsetning av Digital Valuta til å handle Digital Valuta på like vilkår som øvrige brukere. Våre bankleverandører, som vi benytter for å motta penger og foreta betalinger, verken overfører, bytter eller leverer tjenester i forbindelse med Digital Valuta.

3. Digital Valuta handel og dets risiko

Enhver Digital Valuta er utsatt for store verdisvingninger og det innebærer en betydelig risiko å handle Digital Valuta. Investering og handel i Digital Valuta bærer en særskilt risiko. Digital Valuta er en valuta støttet av tillit og teknologi under utvikling. I motsetning til de fleste valutaer som er regulert av myndigheter eller øvrige juridiske enheter, er det ingen sentralbanker som kan foreta korrigerende tiltak for å beskytte verdien av Digital Valuta ved en eventuell krise. Digital Valuta kan derfor også bli verdiløs. Du bør følgelig nøye vurdere om din økonomiske situasjon og risikotoleranse samsvarer med kjøp og salg av Digital Valuta. 

4. Registrering og handel

For å handle Digital Valuta via Bitway.no må du opprette en brukerkonto hos oss og overføre penger til denne kontoen. Du kan også overføre Digital Valuta til din brukerkonto. Du kan kun opprette én konto, og det er ikke tillatt å bruke øvrige kontoer enn din egen. Bitway.no innestår kun for valutainnskudd som til enhver tid måtte bestå på din konto hos oss. Du er selv ansvarlig for at din Digital Valuta oppbevares trygt, og bærer således selv det fulle økonomiske ansvaret etter at ditt innskudd er ombyttet til Digital Valuta. Dersom du oppdager feil eller mangler ved din kontobeholdning eller kontoinformasjon plikter du umiddelbart å orientere Bitway.no om dette.

Du forplikter deg til å registrere deg med korrekt informasjon i tråd med det som etterspørres i registreringsprosessen. Det er ditt ansvar å holde slik informasjon oppdatert. Du er forpliktet til å holde din kontoinformasjon hemmelig, inklusive ditt passord, og benytte et unikt passord som ikke benyttes av deg i noen andre sammenhenger. Bitway.no er ikke ansvarlig for tap du lider som følge av at du har oppgitt uriktig kontoinformasjon eller delt hemmelig kontoinformasjon. 

5. Uttak av valuta

Du vil bli bedt om å oppgi lommebok adressen du vil ha valutaen overført til ved uttak av dine verdier. Ved uttak er du selv ansvarlig for at korrekt kontoinformasjon blir oppgitt, og vi tar ikke ansvar for tap du måtte lide som følge av uriktig oppgitt informasjon. Dersom vi pålegges å gjennomføre kundekontroll ved uttak eller transaksjoner av, og relatert til, Digital Valuta, vil vi kreve fremleggelse av identifikasjonspapirer samt ett dokument som bekrefter din adresse, eksempelvis brev fra myndigheter, før du kan ta ut valuta. Vi vil besørge igangsettelse av utbetalingsprosessen uten ugrunnet opphold. Bitway.no er imidlertid ikke ansvarlig for forsinket utbetaling som følge forsinkelse hos egen eller mottakers bank. 

6. Tjenestens tilgjengelighet

Alle tjenester som Bitway tilbys leveres «as is» uten noen form for garanti. Vi kan ikke garantere at våre tjenester skal være tilgjengelige til enhver tid. Vi vil gjøre vårt beste for å sørge for at tilgangen skal være så god som mulig, men det garanteres ikke at det ikke vil kunne oppstå for eksempel forsinkelser, feil på tjenestene, tap av data, nedetid, forsømmelser eller lignende. 

7. Misbruk

Tjenestene kan kun benyttes til lovlige formål og lovlig omsetning av Digital Valuta. Bruk av tjenestene som er til formål som ikke harmonerer med norsk lov, god forretningsskikk eller våre vilkår er ikke tillatt. Dette betyr blant annet at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å benytte metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenestene.

Du bekrefter også at du ikke vil benytte tjenestene til å utføre, fasilitere, legge til rette for, eller på annen måte bidra til ulovlig aktivitet, herunder hvitvasking og skatteunndragelse. Din konto kan bli frosset dersom offentlige myndigheter ber om det, eller i sammenheng med etterforskning og undersøkelser av eventuell ulovlig aktivitet. Vi avgjør etter vårt diskresjonær om forespørsel om frysing av konto (eller annet) skal etterkommes, selv i tilfeller uten en endelig fastslått juridisk forpliktelse ovenfor det relevante myndighetsorganet til dette.

Vi kan videre rapportere, suspendere eller stoppe leveringen av tjenestene til deg hvis du ikke overholder brukervilkårene eller vi har mistanke om ulovlig adferd. Dersom vi oppdager mistenkelig aktivitet tilknyttet din konto, kan vi kreve ytterligere informasjon fra deg for å forsikre oss om at du har oppgitt korrekt informasjon om din identitet.

Bitway.no vil i utstrakt grad samarbeide med offentlige myndigheter for å bidra til at ulovlige aktiviteter avdekkes og tar i så henseende forbehold om å etter eget forgodtbefinnende kunne utlevere etterspurt informasjon, herunder handelsinformasjon, til slike myndigheter.

Dersom du ikke overholder kravene i dette punktet, kan ditt kundeforhold bli avsluttet og du kan bli holdt ansvarlig for tap påført Bitway.no og/eller andre brukere. Dersom du selv oppdager uautorisert bruk av din konto, må du varsle oss om dette uten ugrunnet opphold ved å benytte kontaktskjemaet. 

8. Ansvarsbegrensning

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, kan ikke Bitway.no holdes ansvarlig for økonomisk tap, herunder tapt profitt, fortjeneste, inntjening, eller slik mulighet – verken direkte eller indirekte. Bitway kan ikke holdes ansvarlig for nedetid, funksjonsfeil, avbrudd, det forhold at kontoen uavhengig av årsak er stengt eller frosset eller nettsidens manglende tilgjengelighet. For krav mot oss som har sitt opphav i eller er relatert til bruk av tjenestene, skal Bitway sitt samlede erstatningsansvar være begrenset til det opprinnelige valutainnskuddet på din konto.

9. Endring av tilgjengelig Digital Valuta

Bitway.no forbeholder seg retten til å fritt og når som helst endre hvilke Digital Valuta som kan omsettes via våre tjenester. Ved endring vil vi tilstrebe at egnet varsel sendes via våre hjemmesider eller andre media i rimelig tid før endringen trer i kraft. 

10. Innskudd og uttak

Bitway.no forbeholder seg retten til å avvise innskudd som vi ikke er i stand til å tilby nødvendig sikkerhet for eller som vi ikke har kapasitet eller systemer til å håndtere. Bitway kan forvalte innskutt Digital Valuta for egenhandel. Vi kan innføre rimelige begrensninger på uttak per dag eller uttak per transaksjon.

11. Skadesløsholdelse

Du godtar å beskytte, forsvare og holde Bitway.no skadesløs fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatkostnader, som følge av ditt brudd på brukervilkårene eller gjeldende lovgivning. Du forplikter også å holde Bitway skadesløs for krav som fremsettes av tredjeparter som følge av din overtredelse av brukervilkårene, lovgivning eller tredjeparts rettigheter.

12. Finansiell rådgivning

Bitway.no tilbyr ikke investeringsrådgivning i forbindelse med tjenestene som omtales i disse vilkårene. Vi kan, for eksempel ved utsendelse av nyhetsbrev, gi informasjon som omhandler pris, omfang, volatilitet og hendelser som har påvirket prisen på Digital Valuta, men dette er generell informasjon eller vår generelle oppfatning av hendelser. Slike nyhetsbrev er ikke og kan ikke brukes som råd for noen bestemt Investor eller som investeringsrådgivning om Digital Valuta.

Bitway.no fraskriver seg ansvar for ethvert tap som brukere hevder å ha lidt som følge av å ha lagt til grunn slik og øvrig informasjon fra Bitway.no. Enhver beslutning om å kjøpe eller selge Digital Valuta er Investorens selvstendige beslutning og Bitway.no har intet ansvar for eventuelle tap som brukeren måtte lide i denne forbindelse. 

13. Avvikling av konto og kundeforhold

Du kan selv si opp ditt kundeforhold ved å stenge kontoen din, eller ved å kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsiden. Du aksepterer også at Bitway.no uten varsel, og på hvilket som helst grunnlag, kan stenge tilgangen til kontoen din eller nettsiden for øvrig, herunder endre eller legge ned tjenesten og/eller nettsiden. Du aksepterer å ikke holde Bitway.no ansvarlig overfor deg selv og/eller tredjemann for det forhold at din konto er slettet, tilgangen er stengt eller tjenesten/nettsiden endres eller legges ned.

14. Eksterne internettsider

Bitway.no kan legge ut linker til eksterne nettsteder, men er ikke ansvarlig for innhold på slike eksterne nettsider. Dersom du benytter deg av andre nettsteder, enten direkte gjennom å følge en link eller gjennom et API-grensesnitt tilbudt av eller via oss, er du forpliktet til å evaluere og forholde deg til slike eksterne nettsteders egne brukervilkår.

15. Lovgivning

Tjenestene vi tilbyr er på nåværende tidspunkt ikke direkte lovregulert i Norge. Digital Valuta anses heller ikke som et verdipapir etter norsk rett. Bitway.no tar derfor forbehold om at regulatoriske endringer kan inntreffe og fraskriver seg ethvert ansvar relatert til dette. Du er forpliktet til å sette deg inn i og rette deg etter all relevant lovgivning i anledning ditt engasjement i Digital Valuta, herunder kjøp, salg, bruk eller handel. Som bruker er du selv forpliktet til å overholde ethvert regelverk og rapportere til relevante offentlige myndigheter om nødvendige forhold av betydning for rettmessig beskatning og betaling av avgifter. 

16. Lovvalg og verneting

Disse brukervilkårene og ditt kundeforhold i Bitway.no er underlagt norsk rett. Du godtar Oslo tingrett som eneste rette verneting i alle tvister som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med brukervilkårene eller relatert til ditt kundeforhold i Bitway.no.

17. Gebyr

For nærmere informasjon om våre gebyrer, vennligst les om dette på nettsidens gebyrside. Gebyrer kan endres uten forutgående varsel, men endringen vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft.

18. Endringer i vilkårene

Bitway.no forbeholder seg retten til og når som helst foreta endringer i vilkårene, og vil i så tilfelle orientere om dette enten på nettsiden eller ved å kontakte deg per epost. Du er ansvarlig for å selv gjennomgå vilkårene når de er endret. Din fortsatte bruk av tjenestene og/eller nettsiden innebærer at du har godtatt samtlige slike endringer.

19. Kontakt oss

For det tilfelle du skulle ha spørsmål angående vilkårene, dine rettigheter og forpliktelser som følger av disse og/eller din bruk av nettsiden, tjenestene, kontoen din eller andre forhold, er du velkommen til å kontakte oss gjennom vårt kontaktskjema på nettsiden.

Korrespondanse om våre tjenester er konfidensiell og skal ikke offentliggjøres eller distribueres til tredjeparter av verken oss eller deg. Vi kan slette slik korrespondanse som deles på vår nettside eller tilknyttet våre plattformer, og tar også forbehold om å avvikle din konto og kundeforhold.