1. Innledning

Ved å benytte våre tjenester på denne nettsiden Bitway.no samtykker du til de følgende vilkår og betingelser. Ved å bruke dette nettstedet og våre tjenester bekrefter du at du er over 18 år og at du har akseptert disse betingelsene. Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår.
Bitway.no er et nettsted og en tjeneste som tilrettelegger kjøp av Bitcoin.

2. Tjeneste

Tjenestene og Nettstedet kan brukes av alle parter som ønsker det. Du må registrere deg med oppdatert og korrekt informasjon i tråd med det som etterspørres i bestillingsprosessen. Du er selv ansvarlig for at korrekt kontoinformasjon blir oppgitt. Bitway.no kan ikke holdes ansvarlig for tap du lider som følge av at du har oppgitt feil informasjon. Du er selv ansvarlig for at dine Bitcoins er trygge. Dersom Bitway.no oppdager mistenkelig aktivitet, kan vi kreve ytterligere informasjon fra deg for å forsikre oss om at du har oppgitt korrekt informasjon om din identitet. Dersom du ikke overholder disse kravene, kan ditt kundeforhold bli avsluttet. For uaktsomt aktivitet kan du bli holdt ansvarlig for alle tap påført bitway.no eller andre brukere.

Du bekrefter også at du ikke vil bruke Tjenestene til å utføre, fasilitere, legge til rette for, eller på annen måte bidra til noen form for ulovlig aktivitet. Bitway.no vil i utstrakt grad samarbeide med offentlig myndighet for å bidra til at alle former for ulovlig aktivitet avdekkes. Dette innebærer at bitway.no etter egent ønske vil utlevere for eksempel navn, adresse, handelshistorikk og all annen etterspurt informasjon til slike myndigheter. Din ordre kan bli frosset dersom slike offentlige myndigheter ber om det, i sammenheng med etterforskning og undersøkelser av eventuell ulovlig aktivitet. Bitway.no bestemmer selv om forespørsel om frysing av konto skal etterkommes i de tilfeller hvor vi ikke er juridisk forpliktet til det.

3. Terminering – Avslutning av kundeforholdet

Du kan si opp ditt kundeforhold når du selv ønsker ved å sende e-post til kundeservice@bitway.no. Du aksepterer også at vi, uten varsel og etter vår eget ønske, kan stenge tilgangen til tjenesten, og/eller siden på ethvert grunnlag, samt ta tekniske og rettslige skritt for å opprettholde situasjonen. Bitway.no avgjør selv om myndigheten er relevant.

Du har også plikt til å gi bitway.no all annen informasjon vi ber om i denne sammenheng for å kunne bekrefte identitet. Bitway.no skal overføre midlene til deg så snart som mulig etter at du har gitt nødvendig etterspurt informasjon, men likevel innenfor tidsrammene som for øvrig gjelder for utbetalinger fra bitway.no.

4. Tilgjengelighet

Alle tjenester leveres “as-is”, og uten noen form for garanti i noen sammenheng, hverken uttalt eller implisert. Vi garanterer ikke at siden vil være tilgjengelig 100% av tiden. Vi vil gjøre vårt beste for at tilgangen skal være så god som mulig, men det er ikke mulig å garantere at det ikke vil kunne oppstå for eksempel forsinkelser, feil på tjenestene, tap av data, avbrudd, forsømmelser, m.v.

5. Eksterne sider

Bitway.no kan legge ut linker til eksterne nettsteder, men vi er ikke ansvarlig for innhold på slike eksterne nettsteder. Dersom du benytter deg av andre nettsteder, enten direkte gjennom å følge en link, eller gjennom et API grensesnitt tilbudt av/via bitway.no, er du forpliktet til å evaluere og forholde deg til eksterne nettsteders bruksbetingelser.

6. Lovgivning

Vår forretningsmodell, og våre tjenester, består av at vi legger til rette for kjøp av Bitcoin. Tjenestene vi tilbyr er for øyeblikket ikke regulert av noen bestemt lovgivning i Norge. Du er selv forpliktet til å sette deg inn i og rapportere til offentlige myndigheter, alle nødvendige forhold av betydning for rettmessig beskatning og betaling av avgifter. Du er forpliktet til å følge alle lover og regler hva angår handel med digital valuta.

7. Ansvarsbegrensning

Bitway.no kan med det ikke holdes ansvarlig for nedetid, funksjonsfeil, avbrudd, det forhold at tjenesten uavhengig av årsak er stengt eller frosset, eller det faktum at vår nettside, uansett årsak, ikke er tilgjengelig. Ved kjøp av bitcoins er du ansvarlig for at korrekt informasjon blir oppgitt. Bitway.no kan ikke holdes ansvarlig for tap du lider som følge av at du har oppgitt feil informasjon. Bitway.no sitt samlede erstatningsansvar ovenfor deg relasjon til krav mot bitway.no som har sitt opphav i, eller er i relatert til, din bruk av tjenesten, skal være begrenset til ditt innskudd.

8. Skadesløsholdelse

Du er forpliktet til å holde bitway.no skadesløs i forbindelse med alle kostnader, krav, erstatningskrav, utgifter, og annet som du pådrar deg i forbindelse med din bruk av våre tjenester, nettsteder og for øvrig ved brudd av disse betingelser.

9. Jurisdiksjon og øvrig lovgivning

Disse bruksbetingelsene skal tolkes i tråd med norsk lov. Partene er enige om at eventuelle rettsforhandlinger skal skje ved bitway.nos hjemting, Oslo tingrett. Vår forretningsmodell, og våre tjenester, består av at vi legger til rette for kjøp av Bitcoin. Tjenestene vi tilbyr er for øyeblikket ikke regulert i noen bestemt lovgivning i Norge. Du er selv forpliktet til å sette deg inn i og rapportere til relevante offentlige myndigheter, alle nødvendige forhold av betydning for betaling av avgifter og rettmessig beskatning av deg. Du er forpliktet til å sette deg inn i og rette deg etter all relevant lovgivning i anledning ditt engasjement i digital valuta, det være seg kjøp, salg, handle, bruk m.v.

10. Endring av betingelsene

Bitway.no kan endre disse betingelsene, når som helst og på hvilken som helst måte. Ved endringer vil du få beskjed om at betingelsene er oppdatert via e-post adressen du har opplyst om. Du har ansvar for å lese betingelsene på nytt når disse er oppdatert. Din fortsatte bruk av tjenesten innebærer at du har godtatt alle endringer.